AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Światowe standardy nauki w Akademii Wojsk Lądowych. Autor licznych publikacji dostępnych na Web of Science, Prorektorem ds. Nauki.

10 stycznia br. na nadzwyczajnym posiedzenia Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Senat powołał na funkcję Prorektora ds. Nauki dr. hab. inż. Adama Januszko prof. AWL, który jednocześnie zgodnie ze statutem AWL został senatorem.

Dr hab. inż. Adam Januszko przedstawił Senatowi koncepcję realizacji zadań, związanych z rozwojem działalności naukowej w kontekście światowych standardów w nauce. W koncepcji wskazał na potrzebę budowy skutecznych mechanizmów pozyskiwania środków do finansowania badań naukowych, prowadzących do opracowania innowacyjnych technologii o podwójnym zastosowaniu. Prorektor w swoim wystąpieniu podkreślił również potrzebę zbudowania między innymi nowatorskiego laboratorium przywództwa oraz nadał istotną rangę problemom związanym z komercjalizacją wyników badań, którego beneficjentem będzie nie tylko resort obrony narodowej.

Prorektor ds. Nauki podziękował za okazane zaufanie i zapewnił wszystkich senatorów, że praca na rzecz permanentnego rozwoju Akademii to cel, który będzie mu przyświecał w codziennej pracy.

***

Dr hab. inż. Adam Januszko, prof. AWL

Absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT 1990 r., stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej (1999 r.), a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (2011 r.).

Autor i współautor ponad 70 publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych, 6 zgłoszeń patentowych i jednej monografii. Jego zainteresowania naukowe obejmują fizykochemię ciekłych kryształów, inżynierię materiałową oraz techniki pomiarowe promieniowania jonizującego.

Odbył wieloletnie zagraniczne staże naukowe w Stanach Zjednoczonych na Vanderbilt University (Nashville, Tennessee), Stanford University (California) oraz w Brazylii na University of São Paulo.

Laureat 6 medali na międzynarodowych wystawach innowacji i wynalazczości. Realizator kilkunastu zadań badawczych w dziedzinie chemii i inżynierii materiałowej. Wyróżniony m.in. nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność innowacyjną w 2015 r. Laureat programu MNiSW pod tytułem TOP500 Innovators w Stanford University, którego celem była komercjalizacja wyników badań naukowych.

Poza działalnością naukową uczestniczył również w wielu ćwiczeniach wojskowych m.in. w Niemczech, USA, Norwegii i Litwie oraz na Ukrainie.


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski
Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

Back to top