AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


We Wrocławiu uroczystą przysięgę wojskową w dniu 16 lutego br. złożyło 72 ochotników, którzy szkolą się w Akademii Wojsk Lądowych i Wojskowej Akademii Technicznej w ramach służby przygotowawczej do korpusu oficerskiego Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Wśród zaproszonych gości znaleźli się dowódcy jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i duchowieństwa. Tradycyjnie nie zabrakło byłych żołnierzy zawodowych i reprezentantów środowisk kombatanckich.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości, ppłk. Marcina Golisza, meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości pełniącemu obowiązki Rektora - Komendanta AWL płk. dr. Lesławowi Wełyczko. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych przed front szyku pododdziałów wystąpił poczet sztandarowy. Aktu uroczystej przysięgi wojskowej dokonały wypowiedziane słowa Roty: „Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam (...)”. Złożeniem przysięgi na sztandar wyróżnieni zostali szeregowi podchorążowie: Tomasz Kowalski, Rafał Kalinowski, Hubert Maćkowiak, Krzysztof Chebda.

- Żołnierz to zawód ale nade wszystko powołanie. Ideą służby wojskowej jest podporządkowanie dobru najwyższemu - Ojczyźnie, a podstawowym zadaniem - zapewnienie suwerenności państwa i bezpieczeństwa jego obywatelom - powiedział płk dr Lesław Wełyczko, dodając - „Honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem” to słowa Józefa Piłsudskiego, które mają fundamentalne znaczenie, bo wyrażają istotę żołnierskiego etosu. Przywołuję te słowa w roku szczególnym. Roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, bowiem sto lat temu, odbudowywaniu polskiej państwowości towarzyszyły ogromne nadzieje. Tragedie dziejowe nie pozwoliły na jej spokojne tworzenie, ale wyzwoliły w ludziach ogromny potencjał, pozostawiły bohaterów, którzy składają się na nasz panteon narodowy -.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: ks. prałat płk Janusz Radzik, ks. płk dr Eugeniusz Bójko i ks. ppłk Sławomir Fonfara.

Za bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego, Rektor-Komendant AWL wyróżnił listem gratulacyjnym szeregowych podchorążych: Emila Wandta, Jana Burdzego, Zbigniewa Slempa. Rektor – Komendant WAT wyróżnił szer. pchor. Michała Lipczyńskiego.

- Dzisiaj to My, składając przysięgę wojskową, staliśmy się spadkobiercami bogatych i chlubnych tradycji patriotyczno - bojowych Naszego Narodu. Dzięki naszej wytrwałości, wzajemnemu wsparciu i pomocy, osiągnęliśmy wspólny cel - od teraz będzie na nas spoczywał zaszczyt, ale i obowiązek obrony największych wartości Narodu: niepodległości, suwerenności bezpieczeństwa i pokoju - powiedziała w imieniu głównych bohaterów uroczystości szer. pchor. Sylwia Pilch.

Licznie przybyłe tego dnia do wrocławskiej Akademii rodziny nowo zaprzysiężonych żołnierzy mogły podziwiać swoich najbliższych podczas defilady pododdziałów kończącej uroczystość.

***

W dniu 15 lutego br., w Akademickim Centrum Kultury, odbyła się msza święta w intencji ochotników, którzy rozpoczęli służbę przygotowawczą w Akademii Wojsk Lądowych. Mszę koncelebrował kapelan AWL ks. por. Maksymilian Jezierski.

Podczas kazania pogratulował On głównym bohaterom uroczystej mszy decyzji o poświęceniu się służbie dla dobra Ojczyzny. - W przeddzień waszej przysięgi mogę śmiało powiedzieć, że wstępując w szeregi Wojska Polskiego wybraliście, jak mówi dzisiejsza liturgia słowa, „życie i szczęście”. „Życie”, bo ten kto z honorem służy Bogu i Ojczyźnie, nawet gdyby zginął na polu walki, pozostanie nieśmiertelny w pamięci, tych, dla których przelał krew; „szczęście”, ponieważ wykonywanie z pasją tego niełatwego żołnierskiego powołania daje wiele satysfakcji i motywuje do nieustannego samorozwoju - powiedział kapelan AWL.

***

Służba przygotowawcza przeznaczona jest dla osób, które nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a są zainteresowane służbą w armii. Szkolenie zostało uruchomione z myślą o chętnych zamierzających odbyć szkolenie wojskowe, a następnie podpisać kontrakt do pełnienia służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Blisko sześciomiesięczna służba podzielona jest na dwa okresy: podstawowy oraz specjalistyczny. Okres podstawowy, trwający trzy miesiące, powinien umożliwić podchorążym adaptację do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego. W tym czasie żołnierze składają przysięgę. Po zakończeniu tego etapu kandydaci do Narodowych Sił Rezerwowych odbędą trzymiesięczne szkolenie specjalistyczne.

Szkolenie zakończy się egzaminami. Po ich zdaniu każdy żołnierz rezerwy otrzyma stopień kaprala. Jeśli ochotnik po zakończeniu służby przygotowawczej przejdzie dodatkowo ćwiczenia wojskowe, będzie mógł zostać mianowany na pierwszy stopień oficerski.


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: sierż. pchor. Mateusz Kołodziej

Back to top