AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniu 28 czerwca br., w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczelni wyższych oraz podstawowych jednostek organizacyjnych uczestniczących w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Ocena dokonana została w oparciu o analizę danych zawartych w ankiecie certyfikacyjnej, jak również informacji, które recenzenci pozyskali z innych źródeł, niezależnych od Wydziału, takich jak m.in. system POLON, Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, Polska Komisja Akredytacyjna, Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ewaluacji Wydziału dokonała grupa niezależnych od siebie recenzentów pracujących w oparciu o jakościowe metody analizy i oceny potencjału jednostki oraz jej działań w obszarze dydaktyki i współpracy z otoczeniem społecznym.

Zgodnie z Regulaminem Programu „Uczelnia Liderów” przedmiotowy Certyfikat mogły otrzymać tylko uczelnie wyższe oraz ich podstawowe jednostki organizacyjne, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryteria w zakresie: kształcenia u swoich studentów umiejętności liderskich i postaw pro-innowacyjnych, zapewnienia edukacji praktycznej ukierunkowanej na kreowanie postaw i umiejętności przydatnych w pełnieniu roli liderów zmiany społecznej, zapewnienia edukacji praktycznej ukierunkowanej na kształtowanie umiejętności przywódczych, a także w sposób nowoczesny i autorski wspierają studentów i absolwentów w planowaniu ścieżek ich karier zawodowych oraz promują przedsiębiorczość akademicką.

Oprócz certyfikatu „Uczelnia Liderów” Wydział Zarządzania AWL otrzymał wyróżnienie w kategorii „Najwyższa jakość studiów” za wdrażanie najbardziej zaawansowanych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych przystąpił do Programu Certyfikacji „Uczelnia Liderów” w ramach kategorii certyfikacyjnej: „Podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni” po raz pierwszy. W gronie wyróżnionych uczelni znalazły się również: Politechnika Śląska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytet w Białymstoku. Certyfikaty na uroczystej gali wręczył Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej Programu „Uczelnia Liderów”: prof. dr hab. Dariusz Rott. Akademię Wojsk Lądowych podczas uroczystości reprezentowali: Prodziekan ds. dydaktycznych – mjr dr inż. Radosław Milewski oraz Prodziekan ds. naukowych – dr hab. Marta Wincewicz – Bosy.


Tekst: mjr Radosław Milewski

Zdjęcia: AWL

 

Back to top