AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W kazamatach Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się tegoroczna gala wręczenia nagród w konkursie EDUinspiracje, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji nieprzerwanie od 2011 roku. Akademia Wojsk Lądowych została laureatem konkursu w kategorii szkolnictwo wyższe.

Tegoroczna Gala, w której łącznie przyznano 53 nominacje w 10 kategoriach zwykłych i 1 kategorii specjalnej, odbyła się pod hasłem Podziel się Sukcesem.

Eksperci fundacji po raz drugi docenili wkład Akademii Wojsk Lądowych w rozwój współpracy międzynarodowej oraz tworzenie innowacyjnych na skalę europejską projektów edukacyjnych. Spośród wszystkich realizowanych projektów, nasz, realizowany w latach 2015 - 2017 wspólnie z uczelniami partnerskimi z Austrii, Węgier, Czech i Rumunii pn. Creating international semester regarding military education needs for future officers in Europe zwyciężył, uzyskując bardzo wysokie oceny ekspertów zewnętrznych, jako jedna z najbardziej wartościowych inicjatyw.

Zaznaczyć należy, że AWL była pierwszą europejską uczelnią wojskową, której przyznano dofinansowanie na realizację projektu Partnerstwa Strategicznego.

– Innowacyjny charakter całego przedsięwzięcia oraz gotowość do wdrażania nowych rozwiązań w obszarze edukacji przyszłych oficerów zaowocowały dużym uznaniem Akademii Wojsk Lądowych w środowisku międzynarodowym, w tym także na szczeblu Unii Europejskiej – powiedziała Anna Zamiar-Ziółkowska, kierownik Biura Karier i Programu Erasmus. – Wszystkie opracowane w projekcie moduły kształcenia składające się na semestr międzynarodowy, uzyskały status wspólnych w odniesieniu do wszystkich uczelni wojsk lądowych z Europie – dodała.

Efektem końcowym projektu jest wypracowanie w pełni uznawalnego programu semestru międzynarodowego, dzięki któremu uczelnie partnerskie biorące w nim udział otrzymały możliwość rozbudowania swoich programów studiów i oferty edukacyjnej kierowanej do swoich studentów, jak i do studentów z uczelni partnerskich.

***

Konkurs EDUinspiracje to jedna z najważniejszych inicjatyw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jego głównym celem jest wyłonienie oraz promocja dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+. Po raz pierwszy Akademia Wojsk Lądowych została nominowana do nagrody w 2016 roku, otrzymując tytuł laureata w kategorii szkolnictwo wyższe, za działania związane z realizacją Programu Erasmus+ oraz za pierwszy projekt w obszarze wojskowego szkolnictwa edukacyjnego pn. Peace Support Operations as a Challenge for EU and International Community - Developmental Course for Military Students.


 

Tekst: AWL

Zdjęcia: FRSE

 

Back to top