AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Akademii jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą  w m. Wrocław, przy ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław reprezentowana przez Rektora-Komendanta.

W Akademii, przetwarzane są dane wynikające z realizacji zadań statutowych na podstawie:

 • Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki,
 • Strategii Rozwoju Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki do 2022 roku,
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430),
 • Ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1726),
 • Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służbie wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627);
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108);
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 r., nr 62, poz. 286, z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowych zasobach archiwalnych i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446),
 • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1167 z późn.zm.),
 • Decyzji Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej.

 

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować  za pośrednictwem:

adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 261 658 474.

 

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy:

 1. informowanie Administratora Danych Osobowych, zewnętrzne podmioty przetwarzające dane osobowe Akademii oraz osoby przetwarzające dane osobowe w siedzibie Administratora o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO,
 2. monitorowanie przestrzegania RODO oraz Regulaminu Ochrony Danych Osobowych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki przez Administratora Danych Osobowych i zewnętrzne podmioty przetwarzające dane osobowe,
 3. prowadzenie audytów wewnętrznych mających na celu określenie poziomu realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych zawartych w Regulaminie,
 4. podejmowanie działań w ramach szkoleń zwiększających poziom wiedzy personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
 5. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z RODO,
 6. współpraca z organem nadzorczym,
 7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, w przypadku gdy ocena skutków dla ochrony danych w Akademii wskaże, że przetwarzanie danych osobowych powodowałoby wysokie ryzyko bezpieczeństwa informacji,
 8. opiniowanie, pod względem zgodności z Regulaminem ochrony danych Akademii Wojsk Lądowych oraz z przepisami prawa, umów, procedur i innych wytworzonych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych w Akademii,
 9. podejmowanie lub wnioskowanie o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 10. sprawowanie bieżących funkcji kontrolnych w tym przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony danych osobowych w Akademii,
 11. wydawanie zaleceń odnośnie ochrony danych osobowych oraz podejmowanie działań monitorujących w jednostkach organizacyjnych Akademii, a także w podmiotach zewnętrznych, którym Akademia powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
 12. sporządzanie i wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, osobom przetwarzającym dane, na mocy imiennego upoważnienia wydanego Inspektorowi Ochrony Danych przez Administratora Danych Osobowych.

 

 

Back to top