AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


 

Od 1.10.2018 r. obowiązuje:

Uchwała Nr 22/XII/2017 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Polityka Jakości Kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego, systemu szkolnictwa wojskowego oraz Europejskiego Systemu Szkolnictwa Wyższego.

Kierując się dobrem społecznym, a w szczególności odpowiedzialnością wobec interesariuszy, Uczelnia wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie i doskonalenie standardów jakości kształcenia na wszystkich jego poziomach. Realizuje politykę jakości kształcenia począwszy od formułowania misji i strategii, poprzez wybór obszaru kształcenia, dziedziny nauki, dyscypliny naukowej, projektowanie koncepcji kształcenia, formułowanie kierunkowych efektów kształcenia i efektów przedmiotowych, następnie poprzez projektowanie i realizację procesu kształcenia oraz walidację uzyskanych efektów.

Polityka jakości kształcenia zapewnia cywilnym absolwentom Akademii uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy oraz kompetencji społecznych niezbędnych w dobie globalizacji, zaś nowo promowanym oficerom zapewnia najwyższe kompetencje zawodowe niezbędne na pierwszym i kolejnych stanowiskach służbowych w strukturach obronności Państwa.

Akademia stosuje podejście projakościowe w każdym aspekcie procesu dydaktycznego, działalności naukowej i wychowawczej. Uczestniczy w tym cała społeczność akademicka poprzez pracę zespołową, zaangażowanie, przestrzeganie standardów i procedur oraz stałe podnoszenie swoich kompetencji.

Celem tej polityki jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem jest zadowolenie interesariuszy zewnętrznych oraz korzyści dla społeczności akademickiej i dla społeczeństwa. Tworząc i doskonaląc procedury oceny jakości kształcenia we wszystkich podejmowanych w Uczelni działaniach, kształtujemy kulturę projakościową, gwarantującą stały rozwój Akademii i osiągnięcie najwyższych standardów edukacyjnych istniejących w szkolnictwie wojskowym Unii Europejskiej i NATO.

Nadrzędnymi celami AWL wyrażonymi w polityce jakości są:

 1. efektywna realizacja zadań edukacyjnych i społecznych powierzonych przez resort obrony narodowej oraz określonych przez krajowy system szkolnictwa wyższego, a także wizji i misji Uczelni oraz jej celów strategicznych,
 2. osiągnięcie wysokiej pozycji w krajowym systemie szkolnictwa wyższego oraz na forum międzynarodowym w systemie wyższego szkolnictwa wojskowego państw NATO, poprzez programy współpracy międzysektorowej i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a sektorem obronnym i środowiskiem pracy,
 3. stały rozwój kapitału ludzkiego poprzez systematyczne doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich i pracowników Akademii, w tym poprzez szerszą partycypację w programach międzynarodowych, jak np. ERASMUS+,
 4. efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i ich modernizację, umożliwiające realizację procesów kształcenia na możliwie najwyższym poziomie,
 5. promowanie postaw etycznych i projakościowych, profesjonalizmu, innowacyjności oraz zaangażowania w podejmowanych działaniach,
 6. zapewnianie transparentności działań oraz ich rezultatów poprzez realizację kompleksowej polityki informacyjnej i promocyjnej.

 

Cele te są realizowane poprzez następujące zadania:

 1. włączenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, w tym gestorów korpusów i grup osobowych Sił Zbrojnych RP, pracodawców oraz dowódców do procesu modyfikowania misji, celów strategicznych, kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia oraz projektowania i realizacji procesu kształcenia,
 2. wdrożenie podejścia procesowego do zarządzania systemem kształcenia i systemem informacyjnym Akademii,
 3. wdrożenie standardów oceny osiągania założonych efektów kształcenia, na każdym etapie realizacji procesu kształcenia, i wykorzystanie tej oceny do doskonalenia projektowania programów kształcenia,
 4. wdrożenie standardów naboru kandydatów do Akademii oraz monitorowania zadań realizowanych w obszarze kształcenia i badań naukowych,
 5. promowanie i wdrażanie najnowszych rozwiązań metodycznych, technologicznych i organizacyjnych w procesie kształcenia, w ślad za ewolucją obszarów i dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych rozwijanych w Akademii,
 6. pozyskanie szerokiego wsparcia dla działań projakościowych w obszarze kształcenia w społeczności akademickiej i wśród interesariuszy wewnętrznych zewnętrznych,
 7. adaptacja rozwiązań informatycznych wspomagających proces oceny jakości kształcenia na wszystkich etapach jego projektowania i realizacji oraz we wszystkich elementach systemu kształcenia AWL,
 8. umożliwianie rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych oraz mobilności nauczycieli akademickich poprzez promowanie rozwoju naukowego oraz system szkoleń i staży w innych uczelniach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,
 9. monitorowanie aktywności i osiągnięć zawodowych absolwentów,
 10. stosowanie procedur oraz inicjowanie nowych rozwiązań podnoszących jakość realizowanych działań,
 11. dokonywanie cyklicznej oceny funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.


Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w swojej bieżącej działalności kieruje się polityką doskonalenia jakości w zakresie wyznaczonych celów i działań.

 

Skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w składzie:

 • płk rez. dr Lesław WEŁYCZKO – Przewodniczący
 • ppłk rez. mgr Krzysztof GALANT,
 • dr Agata MAŁECKA,
 • mjr dr Paweł WASILEWSKI,
 • płk rez. dr inż. Marek ANDRUSZKIEWICZ,
 • ppłk dr Marcin BIELEWICZ,
 • ppłk dr Dariusz LENART,
 • mjr dr Krzysztof CYGAN,
 • mgr Martyna SZYMCZAK,
 • ppłk dr Bartosz SYLWESTRZAK,
 • ppłk Piotr GAZARKIEWICZ,
 • ppłk Marcin GOLISZ,
 • st. szer. pchor. Patrycja BORUCKA,
 • sierż. pchor. Klaudia NOWAKOWSKA - VEL NESTEROWICZ,
 • plut. pchor. Ligia JANKOWSKA,
 • mgr Bożena GRABOWSKA,
 • mgr Urszula PIERZCHALSKA.

 

 

Back to top