AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


 

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego, systemu szkolnictwa wojskowego oraz Europejskiego Systemu Szkolnictwa Wyższego.

Kierując się dobrem społecznym, a w szczególności odpowiedzialnością wobec interesariuszy, Uczelnia wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie i doskonalenie standardów jakości kształcenia na wszystkich jego poziomach. Realizuje politykę jakości kształcenia począwszy od formułowania misji i strategii, poprzez wybór obszaru kształcenia, dziedziny nauki, dyscypliny naukowej, projektowanie koncepcji kształcenia, formułowanie kierunkowych efektów kształcenia i efektów przedmiotowych, następnie poprzez projektowanie i realizację procesu kształcenia oraz walidację uzyskanych efektów.

 

Polityka jakości kształcenia zapewnia cywilnym absolwentom Uczelni uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy oraz kompetencji społecznych niezbędnych w dobie globalizacji, zaś nowo promowanym oficerom zapewnia najwyższe kompetencje zawodowe niezbędne na pierwszym i kolejnych stanowiskach służbowych w strukturach obronności Państwa.

 

Uczelnia stosuje podejście projakościowe w każdym aspekcie procesu dydaktycznego, działalności naukowej i wychowawczej. Uczestniczy w tym cała społeczność akademicka poprzez pracę zespołową, zaangażowanie, przestrzeganie standardów i procedur oraz stałe podnoszenie swoich kompetencji.


Celem tej polityki jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem jest zadowolenie interesariuszy zewnętrznych oraz korzyści dla społeczności akademickiej i dla społeczeństwa. Tworząc i doskonaląc procedury oceny jakości kształcenia we wszystkich podejmowanych w Uczelni działaniach, kształtujemy kulturę projakościową, gwarantującą stały rozwój Uczelni i osiągnięcie najwyższych standardów edukacyjnych istniejących w szkolnictwie wojskowym Unii Europejskiej i NATO.

Nadrzędnymi celami AWL wyrażonymi w polityce jakości są:

 1. efektywna realizacja zadań edukacyjnych i społecznych powierzonych przez resort obrony narodowej oraz określonych przez krajowy system szkolnictwa wyższego, a także wizji i misji Uczelni oraz jej celów strategicznych,
 2. osiągnięcie wysokiej pozycji w krajowym systemie szkolnictwa wyższego oraz na forum międzynarodowym w systemie wyższego szkolnictwa wojskowego państw NATO, poprzez programy współpracy międzysektorowej i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a sektorem obronnym i środowiskiem pracy,
 3.  stały rozwój kapitału ludzkiego poprzez systematyczne doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich i pracowników Uczelni, w tym poprzez szerszą partycypację w programach międzynarodowych, jak np. ERASMUS+,
 4. efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i ich modernizację, umożliwiające realizację procesów kształcenia na możliwie najwyższym poziomie,
 5. promowanie postaw etycznych i projakościowych, profesjonalizmu, innowacyjności oraz zaangażowania w podejmowanych działaniach,
 6. zapewnianie transparentności działań oraz ich rezultatów poprzez realizację kompleksowej polityki informacyjnej i promocyjnej.

Cele te są realizowane poprzez następujące zadania:

 1. włączenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, w tym gestorów korpusów i grup osobowych Sił Zbrojnych RP, pracodawców oraz dowódców do procesu modyfikowania misji, celów strategicznych, kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia oraz projektowania i realizacji procesu kształcenia,
 2. wdrożenie podejścia procesowego do zarządzania systemem kształcenia i systemem informacyjnym Uczelni,
 3. wdrożenie standardów oceny osiągania założonych efektów kształcenia, na każdym etapie realizacji procesu kształcenia, i wykorzystanie tej oceny do doskonalenia projektowania programów kształcenia,
 4. wdrożenie standardów naboru kandydatów do Uczelni oraz monitorowania zadań realizowanych w obszarze kształcenia i badań naukowych,
 5. promowanie i wdrażanie najnowszych rozwiązań metodycznych, technologicznych i organizacyjnych w procesie kształcenia, w ślad za ewolucją obszarów i dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych rozwijanych w Uczelni,
 6. pozyskanie szerokiego wsparcia dla działań projakościowych w obszarze kształcenia w społeczności akademickiej i wśród interesariuszy wewnętrznych zewnętrznych,
 7. adaptacja rozwiązań informatycznych wspomagających proces oceny jakości kształcenia na wszystkich etapach jego projektowania i realizacji oraz we wszystkich elementach systemu kształcenia WSOWL,
 8. umożliwianie rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych oraz mobilności nauczycieli akademickich poprzez promowanie rozwoju naukowego oraz system szkoleń i staży w innych uczelniach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,
 9. monitorowanie aktywności i osiągnięć zawodowych absolwentów,
 10. stosowanie procedur oraz inicjowanie nowych rozwiązań podnoszących jakość realizowanych działań,
 11. dokonywanie cyklicznej oceny funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w swojej bieżącej działalności kieruje się polityką doskonalenia jakości w zakresie wyznaczonych celów i działań.

 


Struktura Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

uzjk


Skład osobowy Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 

 1. dr hab. Teresa Grabińska – pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 2. ppłk mgr Krzysztof Galant – pełnomocnik Rektora ds. praktyk studenckich
 3. dr Marek Andruszkiewicz – pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. jakości kształcenia
 4. dr Agata Małecka – pełnomocnik Dziekana Nauk o Bezpieczeństwie ds. jakości kształcenia
 5. mgr Lutosław Sawzdargo – audytor
 6. ppłk dr Mikołaj Kugler – kierownik Studium Języków Obcych
 7. ppłk dr Dariusz Lenart – Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu
 8. por. mgr Gerard Widziewicz – Oddział Kształcenia
 9. mgr Anna Jakóbczyk – Oddział Kształcenia
 10. mgr Bożena Grabowska – dyrektor Biblioteki
 11. mgr Anna Zamiar-Ziółkowka – Biuro Karier i Programów Międzynarodowych
 12. ppłk mgr Jacek Szlęk – batalion szkolny
 13. ppłk mgr Mirosław Krzyżoszczak – batalion szkolny
 14. vacat – Samorząd Studentów
 15. vacat – Samorząd Studentów
 16. Klaudia Mulka – Samorząd Studentów

 


Struktura Wydziałowego (Instytutowego) Zespołu ds. Jakości Kształcenia

wsjk

Back to top