AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

b1  b2  b3

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

 1. Zasady korzystania z pływalni zawarte są w „Regulaminie pływalni krytej”. Z regulaminem należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z pływalni oraz każdorazowo w miarę potrzeb (zmiany w treści regulaminu). Regulamin znajduje się na pływalni.
 2. Wykaz godzin udostępnionych do korzystania z pływalni został zamieszczony w Planie wykorzystania pływalni WSOWL na dany rok akademicki. Plan znajduje się u kierownika pływalni , oraz tablicach ogłoszeń.
 3. Czas efektywnego pływania wynosi 40 minut (godzina basenowa).
 4. Na pływalni w ciągu godziny basenowej może przebywać maksymalnie 30 osób.
 5. Korzystanie z pływalni odbywa się na podstawie zakupionego karnetu lub biletu jednorazowego.
  • cena jednorazowego wejścia w ramach wykupionego karnetu – 10 zł.
  • cena biletu jednorazowego – 12 zł.
  • cena biletu jednorazowego dla rodzin żołnierzy zawodowych, pracowników aktualnie zatrudnionych w Uczelni oraz emerytów, których ostatnim miejscem zatrudnienia była uczelnia – 5 zł.
  • cena biletu ulgowego dla dzieci do 7 lat – 5 zł , powyżej 7 lat – 8 zł.
 6. Sprzedaż karnetów i biletów jednorazowych prowadzona jest na pływalni. Bilety sprzedawane są we wszystkich godzinach wolnych od przedsięwzięć dydaktycznych i służbowych. Informacji udziela ratownik oraz kierownik pływalni.
 7. Grupy zorganizowane korzystają z pływalni po podpisaniu umowy. Cena /do dyspozycji cała pływalnia/ wynosi 300 zł. za 40 minut.
 8. Istnieje możliwość wynajęcia sali wykładowej przy pływalni – 20 zł - 60 min.
 9. Fakt zagubienia karnetu należy zgłosić w formie pisemnej do Kwestora przez kancelarię Uczelni. Kwestor wystawi duplikat w ciągu 2 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia do kancelarii.
 10. Za wystawiony duplikat wnosi się opłatę w wysokości 5 zł.
 11. Niewykorzystane godziny pomiędzy zagubieniem a wystawieniem duplikatu przepadają.
 12. Karnet jest ważny tylko z dowodem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna).
 13. Karnet stanowi przepustkę na wjazd na teren Uczelni (miejsca parkingowe przy pływalni).
 14. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia, które mają miejsce w czasie dojazdu, korzystania z parkingu oraz wyjazdu z terenu Uczelni. Na teren Uczelni można wejść /wjechać/ na 30 minut przed zapisaną na karnecie godziną korzystania z pływalni i opuścić teren Uczelni do 40 minut po zakończeniu zajęć.
 15. Informacji na temat funkcjonowania pływalni udzielają następujące osoby funkcyjne:
  • Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu – 261-658-126
  • Ratownik – 261-658-416
  • Kierownik pływalni – 261-658-283

 


REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ

 

 1. Pływalnia przeznaczona jest do prowadzenia zajęć programowych, treningów, zawodów sportowych oraz działalności rekreacyjnej.
 2. Z pływalni korzystać mogą:
  1. grupy szkoleniowe według rozkładu zajęć programowych (treningowych) pod nadzorem kadry dydaktycznej Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu;
  2. uczący się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia ( posiadającej stosowne uprawnienia ) bądź ratownika;
  3. korzystający indywidualnie, według planu wykorzystania pływalni;

Uwaga ! dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką dorosłych;

 1. Osoby korzystające z pływalni mają obowiązek:
  1. na 10 minut przed wyznaczoną godziną zajęć (treningu) wejść do szatni oraz najpóźniej po upływie 10 minut od zakończenia zajęć opuścić ją;
  2. przed wejściem do korytarza szatni założyć obuwie kąpielowe;
  3. przedstawić osobie funkcyjnej bilet, karnet, przepustkę lub inny dokument uprawniający do wejścia na pływalnię, zgodnie z planem wykorzystania obiektu;
  4. dokładnie umyć się mydłem pod natryskiem przed wejściem do wody;
  5. natychmiast powiadomić ratownika w razie zauważenia nienaturalnego zachowania się człowieka w wodzie lub wypadku;
  6. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, zasad higieny oraz właściwe korzystać z urządzeń i sprzętu będącego do dyspozycji użytkownika;
  7. trzymywać porządek oraz zachowywać się w sposób kulturalny, nieutrudniający korzystania z pływalni przez inne osoby;
  8. stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, poleceń osób funkcyjnych w tym szczególnie ratownika.
 2. W CZASIE POBYTU NA PŁYWALNI ZABRANIA SIĘ:
  1. wnoszenia opakowań szklanych pod natryski;
  2. biegania, skoków do wody z poboczy, drabinek, ławek bocznych ( skoki ze słupków startowych dozwolone są jedynie podczas zajęć zorganizowanych, pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia );
  3. naciągania lin lub siadania na linach wyznaczających tory;
  4. prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu użytkowników pływalni;
 3. Należy mieć na uwadze fakt, że rzeczy wartościowe czy pieniądze użytkownik pływalni wnosi do szatni na własną odpowiedzialność. Dokumenty można zdeponować u ratownika;
 4. Nie będą wpuszczane na teren pływalni osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób skóry;
 5. Sprzęt ratowniczy można używać tylko w uzasadnionym przypadku! Apteczka pierwszej pomocy i aparat do sztucznego oddychania znajdują się w pomieszczeniu ratownika;
 6. Jednoczesna ilość korzystających z pływalni nie może przekraczać 30 osób;
 7. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
 8. Wykroczenia przeciwko niniejszemu regulaminowi będą pociągały za sobą sankcje do wyproszenia z pływalni włącznie.

 

 

Back to top