WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Dwusemestralne Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE FINANSAMI OŚWIATY

w semestrze letnim 2017/2018 i zimowym 2018/2019

 

Jakie kompetencje zawodowe mogą uzyskać absolwenci Studiów?

 • Znajomość prawnych form działania samorządu terytorialnego w zakresie zadań oświatowych.
 • Znajomość metod planowania, ewidencji oraz sprawozdawczości operacji finansowo-gospodarczych w jednostkach sytemu oświaty.
 • Znajomość metod kształtowania i optymalizacji wydatków samorządu terytorialnego na oświatę.
 • Znajomość instrumentów realizacji zadań kierownika jednostki systemu oświaty.
 • Znajomość metod i instrumentów ochrony interesów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.
 • Umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawa w zakresie realizacji zadań oświatowych samorządu terytorialnego.

 

Do kogo adresujemy naszą ofertę?

Studia są przeznaczone dla osób, legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania finansami oświaty. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla:

 • pracowników zatrudnionych w komórkach urzędów jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się oświatą;
 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
 • nauczycieli, zwłaszcza aspirujących do pełnienia w przyszłości funkcji dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
 • innych osób dla których wiedza w zakresie zarządzania finansami oświaty jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku.

 

Jaka jest tematyka zajęć?

Zajęcia ukierunkowane są na przekazanie wiedzy na temat zarządzania finansami oświaty, w szczególności samorządowej oraz przygotowanie do podejmowania i wypełniania zadań właściwych dla pracowników oraz kierowników jednostek systemu oświaty oraz pracowników zajmujących się oświata komórek urzędów jednostek samorządu terytorialnego, a także samorządowych centrów usług wspólnych obsługujących podmioty systemu oświaty.

 

Jaką oferujemy kadrę dydaktyczną?

Do realizacji Studiów Podyplomowych skompletowaliśmy bardzo dobrą pod względem merytorycznym kadrę dydaktyczną, mającą uznany dorobek praktyczny oraz naukowy w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania finansami oświaty. W gronie wykładowców znajdują się specjaliści legitymujących się doświadczeniem na stanowiskach w instytucjach finansowych szczebla centralnego i samorządowego między innymi członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Kwalifikacje kadry są gwarantem wysokiej jakości produktu edukacyjnego i dostosowanie go do zmieniającej się rzeczywistości w skali regionu i kraju.

 

Co oferujemy studentom?

Słuchacze Studiów otrzymają podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia. Mogą także bez ograniczeń korzystać z biblioteki i czytelni znajdującej się na terenie Uczelni.

 

Jaka jest organizacja zajęć?

Program Studiów obejmuje około 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, laboratoriów, seminariów, ćwiczeń) prowadzonych w systemie niestacjonarnym. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w systemie dwudniowych (sobotnio – niedzielnych) zjazdów odbywających się nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

 

Jakie są warunki ukończenia Studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem, napisanie pracy dyplomowej (końcowej) pod kierunkiem promotora i pozytywnie zdany egzamin końcowy.

 

Jakie świadectwo otrzymują absolwenci Studiów?

Każdy absolwent otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Jakie są opłaty:

Koszt pełnych studiów wynosi 4.000 zł. Płatność może zostać rozłożona na 10 rat po 400 zł.

 

Jakie są warunki przyjęcia?

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:

 • wypełniony wniosek o przyjęcie na studia wraz z ankieta osobową,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podpisane (imię i nazwisko) zdjęcie o wymiarze 35x45 mm,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczebność grupy umożliwiająca uruchomienie studiów - 20 osób

 

Wnioski na piśmie należy kierować na adres:

Akademia Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

51-150 Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

„Studia podyplomowe”


Szczegółowe zasady naboru znajdują się na stronie Uczelni pod adresem: https://www.awl.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

 

 

Back to top