WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Dwusemestralne Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

w semestrze letnim 2017/2018 i zimowym 2018/2019

 

Jakie efekty kształcenia chcemy osiągnąć w trakcie Studiów?

W trakcie dwusemestralnych Studiów Podyplomowych absolwenci winni uzyskać następujące kompetencje zawodowe (specjalnościowe).

  • znajomość systemów bezpieczeństwa państwa i systemów zarządzania kryzysowego w jednostkach wojskowych szczebla taktycznego i operacyjnego;
  • znajomość systemów i procedur zarządzania (dowodzenia) na stanowiskach sztabowych w pododdziałach, oddziałach i związkach taktycznych zaszeregowanych do stopnia majora,
  • znajomość systemów i procedur zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatowych, miejskich i wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

W zakresie umiejętności:

  • skuteczne działanie w składzie zespołów zarządzania kryzysowego różnych szczebli.
  • kierowanie (dowodzenie) strukturą wojskową w sytuacjach kryzysowych o charakterze zarówno militarnym, jak i niemilitarnym.
  • analizowanie zagrożeń i projektowanie działań militarnych na szczeblu taktycznym.
  • skuteczne projektowanie i realizowanie procedur oraz zorganizowane działanie w sytuacjach kryzysowych.
  • organizowanie systemu dowodzenia na szczeblu taktycznym.
  • współdziałanie w ramach struktur jednostek wojskowych z administracją państwową i samorządową w ramach krajowego (i regionalnego) systemu zarządzania kryzysowego.

 

Do kogo adresujemy naszą ofertę?

Studia są przeznaczone dla oficerów pełniących zawodową służbę wojskową, wyznaczonych na stanowiska sztabowe w pododdziałach, oddziałach i związkach taktycznych, zaszeregowanych do stopnia majora, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla tych oficerów, dla których wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku. Kwalifikowanie na Studia Podyplomowe jest realizowane przez właściwe organy wojskowe w ramach systemu doskonalenia kadr Sił Zbrojnych RP.

 

Jaka jest tematyka zajęć?

Zajęcia mają w większości charakter ćwiczeniowy (treningowy), w tym także w terenie, z wykorzystaniem sprzętu łączności i standardowego wyposażenia sztabów na szczeblu taktycznym. Słuchacze są także praktycznie zapoznawani z procedurami obowiązującymi na stanowiskach dowodzenia. Szczególną uwagę przywiązujemy do doskonalenia działań zespołowych podczas rozwiązywania procedur, oceny ryzyka i zagrożeń oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Słuchacze Studium będą mieli unikalną w skali krajowej możliwość realizowania ćwiczenia na komputerowych symulatorach podstawowych działań bojowych, jakie są na wyposażeniu AWL. Na zakończenie Studium słuchacze przeprowadzą ćwiczenie (sztabową grę taktyczną) w oparciu o realną strukturę sztabu batalionu we współdziałaniu z powiatowym centrum zarządzania kryzysowego.

Szczegółowa tematyka zajęć jest następująca:

Semestr I

  Przedmiot Liczba godzin
Teoria i praktyka zarządzania kryzysowego 10
Prawne aspekty zarządzania kryzysowego 6
Klasyfikacja i charakterystyka zagrożeń 8
Planowanie w zarządzaniu kryzysowym 10
Proces decyzyjny w sytuacji kryzysowej 10
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 8
Struktury i zadania organizacji wojskowych 12
Procedury zarządzania-dowodzenia organizacją wojskową 10
Systemy wsparcia organizacji wojskowej 14
10  Zarządzanie logistyczne w organizacji wojskowej 12
11  Łączność i inform. wspomaganie zarządzania organizacją wojskową  14
12  Gra decyzyjna dla wybranych elementów organizacji wojskowej  30
13  Seminarium dyplomowe 6

 

Semestr 2

  Przedmiot Liczba godzin
Bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne 12
Organizacja i funkcjonowanie systemów ratowniczych 10
Standardowe procedury operacyjne 14
Proces decyzyjny w zagrożeniach militarnych na szczeblu oddziału 34
Proces planowania współpracy organizacji wojskowej z otoczeniem 30
Doskonalenie zasobów ludzkich w organizacji wojskowej 24
Proces decyzyjny w działaniach stabilizacyjnych na szczeblu oddziału 20
Seminarium dyplomowe 6

 

Jaką oferujemy kadrę dydaktyczną?

Do realizacji Studiów Podyplomowych skompletowaliśmy bardzo dobrą pod względem merytorycznym kadrę dydaktyczną, mającą uznany dorobek naukowy w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania (dowodzenia), w tym zwłaszcza zarządzania kryzysowego. Wykładowcami są absolwenci uczelni cywilnych i wojskowych, mający ogromną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dowodzenia organizacją wojskową na szczeblu taktycznym.

 

Co oferujemy słuchaczom?

Słuchacze Studiów otrzymają podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia. Mogą także bez ograniczeń korzystać z biblioteki i czytelni znajdującej się na terenie uczelni.

 

Jaka jest organizacja zajęć?

Program Studiów obejmuje 300 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, laboratoriów, seminariów, ćwiczeń oraz e-learningu) prowadzonych w systemie niestacjonarnym.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w systemie trzydniowych (piątek-sobota-niedziela) zjazdów raz w miesiącu.

 

Jakie są warunki ukończenia Studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem, napisanie pracy dyplomowej (końcowej) pod kierunkiem promotora i pozytywnie zdany egzamin końcowy.

 

Jakie świadectwo otrzymują absolwenci Studiów?

Każdy absolwent otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Jakie są opłaty:

Koszt pełnych studiów wynosi 5000 zł. Płatność może zostać rozłożona na 10 rat po 500 zł.

 

Jakie są warunki przyjęcia?

W sprawie warunków przyjęcia na Studia Podyplomowe prosimy skontaktować się z organem kadrowym w jednostce (instytucji) wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową.

Szczegółowe zasady naboru znajdują się na stronie Uczelni pod adresem: https://www.awl.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

 

 

 

Back to top