WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Dwusemestralne Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH

w semestrze letnim 2017/2018 i zimowym 2018/2019

 

Jakie kompetencje zawodowe mogą uzyskać absolwenci Studiów?

 • Znajomość struktur i zadań krajowego systemu zarządzania kryzysowego.
 • Znajomość zasad i procedur organizowania systemu ratownictwa medycznego.
 • Umiejętność efektywnego działania w składzie zespołów zarządzania kryzysowego różnych szczebli.
 • Umiejętności kierowania organizacją w sytuacjach kryzysowych o charakterze zarówno militarnym, jak i niemilitarnym.
 • Umiejętność analizowania ryzyka zagrożeń i projektowania procedur bezpieczeństwa dla organizacji.
 • Znajomość zasad współdziałania instytucji cywilnych z „komponentem wojskowym” w ramach krajowego (i regionalnego) systemu zarządzania kryzysowego.

 

Do kogo adresujemy naszą ofertę?

Studia są przeznaczone dla osób, legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla:

 • pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, zatrudnionych w zespołach zarządzania kryzysowego;
 • funkcjonariuszy „służb mundurowych” (wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej);
 • pracowników szeroko rozumianej sfery biznesowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne i informacyjne organizacji;
 • innych osób dla których wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku.

 

Jaka jest tematyka zajęć?

Zajęcia mają w większości charakter ćwiczeniowy (treningowy), w tym także w terenie, z wykorzystaniem sprzętu łączności i standardowego wyposażenia Centrów Zarządzania Kryzysowego i Zespołów Zarządzania Kryzysowego.

Słuchacze są także praktycznie zapoznawani z procedurami zarządzania kryzysowego na stanowiskach dowodzenia. Szczególną uwagę przywiązujemy do doskonalenia działań zespołowych podczas rozwiązywania procedur, oceny ryzyka i zagrożeń oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Słuchacze Studiów będą mieli unikalną w skali krajowej możliwość realizowania ćwiczenia na komputerowych symulatorach zagrożeń (powodzie, pożary, katastrofy naturalne itp.) dostępnych w AWL. Na zakończenie Studiów zaplanowano ćwiczenie (sztabową grę taktyczną), w którym słuchacze na stanowiskach centrum zarządzania kryzysowego będą realizowali procedury kryzysowe we współdziałaniu ze sztabem wydzielonej jednostki Sił Zbrojnych.

Szczegółowa tematyka zajęć jest następująca:

Semestr I

  Przedmiot Liczba godzin
Teoria i praktyka zarządzania kryzysowego 10
Prawne aspekty zarządzania kryzysowego 6
Klasyfikacja i charakterystyka zagrożeń 8
Planowanie w zarządzaniu kryzysowym 10
Proces decyzyjny w sytuacji kryzysowej 10
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 8
Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 8
Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych 6
Bezpieczeństwo publiczne 8
10  Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych 8
11  Komunikacja społeczna i media w zarządzaniu kryzysowym 6
12  Organizacja działania zespołowego i przywództwo 8
13  Prowadzenie akcji ratowniczych 8
14  Seminarium dyplomowe 6

 

Semestr 2

  Przedmiot Liczba godzin
Bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne 12
Organizacja i funkcjonowanie systemów ratowniczych 10
Standardowe procedury operacyjne 14
Obrona cywilna 6
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych 8
Łączność i informatyczne wspomaganie zarządzania kryzysowego 8
Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego - sztabów kryzysowych 8
Komputerowe modelowanie i symulacja zagrożeń oraz sytuacji kryzysowej 8
Gra decyzyjna w centrum zarządzania kryzysowego 10
10  Seminarium dyplomowe 6Jaką oferujemy kadrę dydaktyczną?

Do realizacji Studiów Podyplomowych skompletowaliśmy bardzo dobrą pod względem merytorycznym kadrę dydaktyczną, mającą uznany dorobek naukowy w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzania kryzysowego. Wykładowcami są absolwenci uczelni cywilnych i wojskowych, mający ogromną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie: oceny zagrożeń, szacowania ryzyka i praktycznego zarządzania kryzysowego. Wśród wykładowców są także osoby aktualnie zatrudnione w zespołach kierowania kryzysowego, systemach ratownictwa medycznego oraz zespołach bezpieczeństwa teleinformatycznego. Kwalifikacje kadry są gwarantem wysokiej jakości produktu edukacyjnego i dostosowanie go do zmieniającej się rzeczywistości w skali zarówno globalnej, jak i sytuacji wewnętrznej kraju.

 

Co oferujemy studentom?

Słuchacze Studiów otrzymają podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia. Mogą także bez ograniczeń korzystać z biblioteki i czytelni znajdującej się na terenie Uczelni.

 

Jaka jest organizacja zajęć?

Program Studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, laboratoriów, seminariów, ćwiczeń oraz e-learningu) prowadzonych w systemie niestacjonarnym. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w systemie dwudniowych (sobotnio – niedzielnych) zjazdów raz w miesiącu.

 

Jakie są warunki ukończenia Studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem, napisanie pracy dyplomowej (końcowej) pod kierunkiem promotora i pozytywnie zdany egzamin końcowy.

 

Jakie świadectwo otrzymują absolwenci Studiów?

Każdy absolwent otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Jakie są opłaty:

Koszt pełnych studiów wynosi 4000 zł. Płatność może zostać rozłożona na 10 rat po 400 zł.

 

Jakie są warunki przyjęcia?

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:

 • wypełniony wniosek o przyjęcie na studia wraz z ankieta osobową,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podpisane (imię i nazwisko) zdjęcie o wymiarze 35x45 mm,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia dowodu wniesienia opłaty.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczebność grupy umożliwiająca uruchomienie studiów - 15 osób.

 

Wnioski na piśmie należy kierować na adres:

Akademia Wojsk Lądowych

51-147 Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

Studia podyplomowe

 

 

Szczegółowe zasady naboru znajdują się na stronie Uczelni pod adresem: https://www.awl.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

 

 

 

 

Back to top