WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

 1. Zarządzenie 1/2017 z dnia 31 października 2017 roku
  Dotyczące: PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMÓG KOMISJI STYPENDIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIE CZEŃSTWIEAKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 2. Zarządzenie 2/2017 z dnia 31 października 2017 roku
  Dotyczące: ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 3. Zarządzenie 3/2017 z dnia 31 października 2017 roku
  Dotyczące: ZASAD PROJEKTOWANIA I UCHWALANIA EDYCJI PROGRAMOWYCH I NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 4. Zarządzenie 4/2017 z dnia 31 października 2017 roku
  Dotyczące: ZASAD OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRAC NAUKOWO- BADAWCZYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 5. Zarządzenie 5/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku
  Dotyczące: PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 6. Zarządzenie 6/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 7. Zarządzenie 7/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE DS. KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO, SZKOLENIA KOORDYNACJI KURSOWEGO, DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ŻOŁNIERZY W SŁUŻBIE STAŁEJ ORAZ KADR REZERWY AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

 1. ZARZĄDZENIE 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA RA-PORTU SAMOOCENY NA KIERUNKU „INŻYNIERIA BEZPIECZEŃ-STWA” W INSTYTUCIE INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA NA WYDZIA-LE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 2. ZARZĄDZENIE 2/2018 z dnia 07 lutego 2018 roku
  Dotyczące:
  UZYSKANIA ABSOLUTORIUM PRZEZ STUDENTÓW CYWILNYCH KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA W WYDZIALE NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 3. ZARZĄDZENIE 3/2018 z dnia 07 lutego 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 4. ZARZĄDZENIE 4/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku
  Dotyczące:
  TRYBU ZALICZENIA RÓŻNIC PROGRAMOWYCH PRZEZ STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 5. ZARZĄDZENIE 5/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku
  Dotyczące:
  ZATWIERDZENIA WYKAZU PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 6. ZARZĄDZENIE 6/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku
  Dotyczące:
  ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 7. ZARZĄDZENIE 7/2018 z dnia 15 marca 2018 roku 
  Dotyczące:
  ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 8. ZARZĄDZENIE 8/2018 z dnia 15 marca 2018 roku
  Dotyczące:
  ZATWIERDZENIA WYBORU PROMOTORÓW PRZEZ STUDENTÓW 2 ROKU 1 STOPIA i 1 ROKU 2 STOPNIA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I 3 ROKU 1 STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 9. ZARZĄDZENIE 9/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMIIWOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 10. ZARZĄDZENIE 9/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMIIWOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 11. ZARZĄDZENIE 11/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMIIWOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 12. ZARZĄDZENIE 12/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku
  Dotyczące:
  ZMIANY POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁUDS. DYPLOMO-WANIA I ORGANIZACJI STUDIÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIE-CZEŃSTWIE AKADEMIIWOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 13. ZARZĄDZENIE 13/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 roku 
  Dotyczące:
  ZASAD I TRYBU ODBYWANIA SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 14. ZARZĄDZENIE 14/2018 z dnia 18 września 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 15. ZARZĄDZENIE 15/2018 z dnia 28 września 2018 roku 
  Dotyczące:
  POWOŁANIA OPIEKUNÓW ROCZNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

 

Back to top